Безплатна доставка за всички поръчки над 100лв.

Политика за защита на личните данни на Дорфея оод

 • Начало

Дорфея ООД уважава правото на своите клиенти за запазване на поверителността на личните им данни. Политиката за защита на личните данни е приложима за личните данни на физическите лица или представителите на юридически лица, клиенти и партньори на Дорфея, както и за всяко лице, което посещава уебсайта на дружеството, а именно www.dorfeya.com.

 

Настоящата политика е изготвена и се основава на действащото българско законодателство и законодателството на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт.

 

Политиката цели да разясни какви лични данни се обработват при посещението и използването на уебсайта, за какви цели се използват и какви са правата на субектите на лични данни.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

 

„ДОРФЕЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 295, вх. 2, ет. 1, ап. 19, ЕИК 206672875, представлявано от Цветан Георгиев Гьошарков – Управител, Факс:, e-mail: dorfeya@gmail.com

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на дружеството.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които дружеството може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга и предоставяте информация на Дружеството.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

– При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

– Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;

– За отстраняване на недостатъци на закупени от вас стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

Предоставянето на точна и коректна информация за вас е необходимо за сключването на договор между нас и изпълнението на поръчката ви. В случай, че не ни предоставите коректно вашите лични данни, това може да доведе до проблеми при изпълнението на поръчката, до невъзможност да упражните някои от правата си, както и до неизпълнение на нашите законови задължения, например по документиране и надлежно осчетоводяване на извършената продажба.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за дружеството  са:

–   Дейности по управление на електронния ни магазин:

– ние обработваме вашите данни за целите на изпълнение на направена от Вас поръчка/и от електронния магазин www.dorfeya.com  на основание сключването на договор между нас;

– ние обработваме вашите данни за целите на системата ни за предотвратяване на измами във връзка с извършено плащане при покупка от електронния магазин, на основание защита на нашия правен интерес;

– ние обработваме ваши данни за целите на осчетоводяване и фактуриране на покупките Ви от електронния магазин на основание законовото ни задължение за това.

– ние обработваме ваши данни, свързани с управление на Вашия профил и достъпа Ви (идентификация) до електронния магазин, на основание легитимния ни интерес да извършваме нашата търговска дейност;

– Маркетинг дейности на Дружеството:

— Ние обработваме ваши данни за да Ви изпращаме информация за продукти и услуги и рекламни съобщения на основание дадено от Вас съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите.

В допълнение Вашите данни се обработват от дружеството и за целите на:

– Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти, на основание легитимния интерес;

– Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти; колко време съхраняваме личните Ви данни.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

 ДОРФЕЯ ООД съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

 • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от ДОРФЕЯ ООД; или
 • съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея;

ДОРФЕЯ ООД полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

Обща информация за правата на физическите лица

ДОРФЕЯ ООД предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лица, които могат да бъдат идентифицирани от ДОРФЕЯ ООД. Ако целите, за които ДОРФЕЯ ООД обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, ДОРФЕЯ ООД няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

ДОРФЕЯ ООД уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.

ДОРФЕЯ ООД предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. ДОРФЕЯ ООД информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, ДОРФЕЯ ООД уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако ДОРФЕЯ ООД не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, ДОРФЕЯ ООД го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи ДОРФЕЯ ООД може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица

В случай че ДОРФЕЯ ООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, ДОРФЕЯ ООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Действията, предприети от ДОРФЕЯ ООД при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатни за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), ДОРФЕЯ ООД има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Потребителите имат право на достъп до своите лични данни

Потребителите имат право да получат от ДОРФЕЯ ООД информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.

Коригиране на неточни или неактуални лични данни

В случай че личните данни, които се обработват от ДОРФЕЯ ООД, са неточни или неактуални, потребителите имат право да изискват от ДОРФЕЯ ООД да ги коригира.

Изтриване на лични данни от акаунт („Право да бъда забравен“)

Потребителите имат правото да поискат от ДОРФЕЯ ООД изтриване на свързаните с тях лични данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;
 • потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основава на законен интерес на ДОРФЕЯ ООД, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
 • личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити от ДОРФЕЯ ООД с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

Ограничаване обработването на лични данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат правото да поискат от ДОРФЕЯ ООД да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи: точността на личните данни се оспорва от потребителя, за срок, който позволява на ДОРФЕЯ ООД да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ДОРФЕЯ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на ДОРФЕЯ ООД, в очакване на проверка дали законните основания на ДОРФЕЯ ООД имат преимущество пред интересите на ДОРФЕЯ ООД.

Преносимост на лични ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат право да получат от ДОРФЕЯ ООД личните данните, които са предоставени от тях, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ДОРФЕЯ ООД, доколкото:

 • ДОРФЕЯ ООД обработва тези данни за целите на сключване или изпълнение на договор с потребителя, или въз основа на дадено съгласие от последния;
 • обработването на съответните данни се извършва по автоматизиран начин.
 • Потребителите имат право да поискат от ДОРФЕЯ ООД да прехвърли личните им данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Възражение срещу обработването на лични данни

Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато ДОРФЕЯ ООД обработва техните данни за защита на свои законни интереси. В определени случаи това право е безусловно и ДОРФЕЯ ООД винаги ще преустановява обработката на данни при направено възражение от потребителите. Това са случаите, при които ДОРФЕЯ ООД обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, ДОРФЕЯ ООД ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: (а) уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откаже да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.

Правото на достъп до личните Ви данни, коригирате, изтриване, ограничаване на обработването им и преносимостта им можете да осъществите, чрез изпращане на съобщение до администратор на dorfeya@gmail.com

Право на жалба до надзорен орган

Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях ДОРФЕЯ ООД нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018 година потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) или наричан още „GDPR”.

 

 

Политика за „бисквитки“

 

Употреба на бисквитки (cookies)

Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които ДОРФЕЯ използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Какви са типовете бисквитки, които се използват ?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

– Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
– Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;

– Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от дружеството на интернет страници на външни партньори

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър за информация относно съответните настройки.

Дружеството  не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Повече информация за начините на използване и управление на „бисквитките“ е налична на: www.allaboutcookies.org (на английски, френски, немски и испански език).

Настоящата Политика за защита на личните данни подлежи на редовен преглед и актуализация с цел да прилагаме актуални мерки за защита и с цел законосъобразно, отговорно и добросъвестно обработване на личните ви данни. При съществени промени, можем да публикуваме съобщение за направените промени на уебсайта на ДОРФЕЯ. Тази Политика за защита на личните данни е приета на 22.11.2021 г.