Безплатна доставка за всички поръчки над 100лв.

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

 1.   ПРЕДМЕТ.

Чл. 1.  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията, между “ДОРФЕЯ” ООД, със седалище и адрес на управлние: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 295, вх. 2, ет. 1, ап. 19, ЕИК 206672875, представлявано от Цветан Георгиев Гьошарков, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин  www.dorfeya.com  наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 1.  ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: “ДОРФЕЯ” ООД
 2. Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр. София, ж.к.     Младост 2, бл. 295, вх. 2, ет. 1, ап. 19,
 3.    Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 295, вх. 2, ет. 1, ап. 19,  e-mail:dorfeya@gmail.com, тел: 0890564646
 4.     Вписване в търговския регистър: ЕИК: 206672875
 5.     Надзорни органи:

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. “бул. Цветан Лазаров” № 2,

 Email:  kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

Email:  info@kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.dorfeya.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

–  Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

– Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

– Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес “www.dorfeya.com” или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ОНЛАЙН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп в случай, че реши да се регистрира. Ако избере да извърши покупка като гост, трябва да въведе исканата информация за доставка.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и потвърждаване на общите условия с отметка, при поръчка, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо (имейл) на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6)  Изображенията, наименованията на стоките и текстовете от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са обект на авторски, патентни и други права на интелектуална собственост, поради което е забранено да се използват или променят по какъвто и да е начин, както и да бъдат копирани или разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел, вкл. употреба или публикуване в други електронни или печатни издания и/или Интернет страници, освен ако това не е изрично разрешено от Доставчика.

(7) Не се разрешава копиране и използване на каквато и да е част от дизайна или софтуера използван от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които също са обект на авторски права.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен имейл адрес на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 9. Доставчикът има право да ограничи достъпа до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на всеки Ползвател, който нарушава законови разпоредби, да изтрие профила на Ползвателя и да информира компетентните органи за извършеното от него нарушение/я.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ДОСТАВКА.

Чл. 10. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес dorfeya.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика (страница на финализиране поръчка, заявка на поръчка, форма за поръчка)

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адреси имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

 • Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН;
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
 • Предоставяне на необходимите данни за покупко-продажба без регистрация (поръчка като гост);
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на ОНЛАЙН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката.
 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, както и на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (в сила от 25.05.2018).

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.Когато Ползвателят е поръчал няколко стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14 дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени

– за стоки с нарушен търговски, в това число но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, книжки, дискове, пликове, брошури, рекламни материали и др. подобни.

– в други предвидени в закона случаи.

Чл.15. Условие за упражняване правото на отказ от договора е стоката да бъде върната във вида, в който е получена, със запазен търговски вид и да не е употребявана, вкл. да не са премахнати или с нарушена цялост етикети, опаковки, стикери, пломби и др. подобни, които целят установяването на разопаковането или употребата на стоката, без това да ограничава възможността Ползвателя да отвори опаковката на пратката, за да провери Стоката.

Чл. 16. При упражняване на правото на отказ, Ползвателят не заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

Чл. 17. (1) За да упражни правото си на отказ, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика за решението си да се откаже от договора в 14 дневния срок, съгласно чл. 14 (1) с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща или електронната форма на dorfeya.com), като предостави своето име, адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес. Ползвателят може да използва и стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение No.6 към чл. 47, ал.1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4 от ЗЗП, но това не е задължително. Препоръчително е Ползвателят да изпише номера на поръчката или номера на фактурата заедно с имената и IBAN сметката на титуляра, по която трябва да бъде възстановена сумата. Доставчикът изпраща на Ползвателя потвърждение за получаване на изявлението за отказ на посочения от Ползвателя електронен адрес.

(2) В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора Ползвателят следва да върне стоката на Доставчика на адрес: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 295, вх. 2, ет. 1, ап. 19
(3)Ползвателят заплаща само преките разходи за връщане на Стоката.
(4) Ползвателят се задължава да съхранява Стоките с грижата на добър стопанин до връщането им обратно на Доставчика.

Чл. 18. (1) В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, включително разходите за доставка  (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Ползвателя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика).
(2) От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(3) Доставчикът си запазва правото да забави възстановяването на сумите, до получаване обратно на Стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 19. Независимо дали Доставчикът или производителят предлагат някои стоки с търговска гаранция (наличието на гаранция и конкретните условия се посочват изрично от Доставчика едновременно с доставката на стоката), всички предлагани стоки се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

                   VII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 20. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 21. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

                                         VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или от момента на извършване на заявка (поръчка) като гост (нерегистриран Ползвател)

(3) Повече информация за Защита лични данни и за това как Доставчикът събира и съхранява лични данни е упоменато в страница “Политика на защита на личните данни”, като част от dorfeya.com

Чл. 23. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

IX.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ОНЛАЙН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на страница Общи условия, като част от dorfeya.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X.ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(1) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3) едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(5) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(6) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 29. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на дата 22.11.2021 г.